divendres, 19 d’octubre del 2012

LA CANDIDATURA DE PROGRÈS I CATALANISTA DE VALLDOREIX S' OPOSA A LA MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU

La Candidatura presenta un recurs contra la decisió del Ple de l’EMD que canvia substancialment la concessió del Complex Esportiu a l’empresa Eventing Sports, però que continua perjudicant a l’EMD i afavorint injustament a la concessionària.


El ple de l’EMD aprovà en el Ple de 19 de juliol, amb la majoria absoluta de CiU i els vots en contra de la Candidatura de Progrés i el PP, una modificació del plec de condicions de la concessió inicial per la qual l’empresa es féu càrrec de la gestió del Complex Esportiu el 2003.

Les condicions inicials de la concessió, aprovada pel govern de CiU d’abans de 2003, eren molt oneroses per l’EMD i beneficioses en excés per l’empresa concessionària, ja que l’EMD es feia càrrec de les despeses de tots els subministres (aigua, gas i electricitat) , malgrat ser una qüestió jurídicament dubtosa, i que han arribat a sumar més de 130.000 € anuals, i que, a més a més, l’empresa no tenia cap cura en controlar.

La concessionària, Eventing Sports, ha mantingut des de la concessió una actitud, al nostre entendre, absolutament deslleial: no ha recepcionat l’obra malgrat els esforços per solucionar es problemes tècnics per part de l’EMD, ha interposat recursos a cada decret del Govern de l’EMD, ha incomplert les condicions d’inversió contingudes en el contracte, no ha fet correctament el preceptiu manteniment de les instal·lacions, no ha presentat a temps les assegurances i titulacions del personal i ha posat obstacles a l’auditories.

Ara, el govern de CiU realitza canvis substancials en les clàusules, adduint un benefici per a l’EMD perquè així deixaria de pagar una part de les despeses, però encara donarà una subvenció de 50.000 € anuals i continuarà fent-se càrrec del subministrament d’aigua. Amb aquest canvi Valldoreix perd la pista verda, sobre la que el concessionari construirà unes pistes de pàdel. També se li condona el cànon, segons diuen a canvi d’unes classes pels alumnes del Ferran i Clua i de l’ASDI que, de fet ja se n’estaven fent 200 anuals des de sempre, i ara passen a ser només 100.

Segons el vocal Pau Alonso, de la Candidatura de Progrés, i Xavier Lecina, President de l’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix (AVVPV), això no deixa de ser un regal a l’empresa concessionària, afavorint l’interès privat per damunt del públic.

La Candidatura i l’Associació també considera que un canvi tan substancial a la concessió conculca els principis de la lliure concurrència clarament exposats per la legislació europea. Qualsevol canvi d’aquest tipus s’hauria de fer amb un nou concurs, ja que amb unes condicions tan diferents de les inicials, es podrien presentar altres empreses interessades. Segons l’opinió d’aquest vocal, els incompliments de l’empresa i les càrregues que ha de suportar l’EMD serien justificació suficient per a la rescissió i rescat de la concessió, tal com preveu la llei.

Com a primer pas, la Candidatura de Progrés i l’AVVPV ha presentat un recurs de reposició davant la pròpia EMD, esperant que sigui acceptat el seu contingut, i en cas de ser denegada, estudiarà la compactació d’ambdós recursos en un contenciós administratiu.