Mocions


         MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL CANDICATURA DE PROGRES I CATALANISTA DE VALLDOREIX DE SUPORT A LA PROPOSTA IMPULSADA PER AIGUA ES VIDA, SOM LO QUE SEMBREM, ecologistes en acció i enginyeria sense fronteres SOBRE LA QUALITAT DE L’AIGUA PER CONSUM HUMÀ
      


1.    Aquesta moció té el suport d’ICV-EUiA, PSC, CUP, ERC i l’AVVPV
 
2. Atès que l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides va aprovar el 3 d’agost del 2010 la resolució 64/292, en la que es reconeix el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament, reconeixent així que tota persona té dret a un accés a l’aigua i al sanejament en suficient quantitat, qualitat, disponibilitat i assequibilitat, entre altres requisits. Aquest dret també queda recollit en l’Observació General nº 15 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, del qual Espanya forma part des del 1977.
3. Atès que el Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per consum humà, és l’instrument legal a nivell espanyol a través del qual es desenvolupa tota la matèria relacionada amb la qualitat de l’aigua per a ús de boca. En l’article 4.1. s’especifica que “els municipis són responsables d’assegurar que l’aigua sigui apta pel consum al punt d’entrega al consumidor”. Aquest mateix RD 140/2003 també estableix quins són els criteris de qualitat que ha de complir l’aigua de consum humà i els anàlisis necessaris que s’han d’efectuar per a garantir-ne el compliment.
4. Atès que, pel que fa a la informació disponible per a la ciutadania, el mateix RD 140/2003 estableix, en el seu article 29, que “la informació donada als consumidors haurà de ser puntual, suficient, adequada i actualitzada sobre tots i cadascun dels aspectes descrits en aquest Real Decret, a través dels mitjans de comunicació previstos per cadascuna de les Administracions implicades i els gestors d’abastament.”
5. Atès que donada la situació de no existir la informació pública segons obliga el RD 140/2003 de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per consum humà i recollint la campanya impulsada per les entitats Plataforma Aigua és Vida, Som lo que sembrem, Ecologistes en Acció i Enginyeria Sense Fronteres.
Per tot això, el Candidatura de Progrés i Catalanista, proposa l’adopció dels següents ACORDS:

 Primer. Publicar, a través dels mitjans de comunicació locals i la pagina web de l’EMD el protocol d’informació a la ciutadania, o document equivalent, que utilitza l’ajuntament referent als anàlisis d’aigua que s’efectuen al municipi.

Segon. En cas que l’esmentat protocol no existeixi, elaborar-lo i implementar-lo en un termini no superior a 2 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.
Tercer. Publicar a través dels mitjans de comunicació locals i la pagina Web de l’EMD els resultats de tots els anàlisis d’aigua duts a terme al municipi, així com els que es facin en el futur, d’acord amb els requeriments de l’article 29 del RD 140/2003.
Quart. Traslladar els acords sobre la present moció a les entitats que en són promotores (aiguaesvida@gmail.com), així com a les entitats veïnals i col·lectius socials del municipi i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.

AVPV

 
        MOCIÓ DE LA CANDIDATURA DE PROGRÉS I CATALANISTA DE VALLDOREIX, AMB EL SUPORT D’ICV-EUiA, PSC, CUP, ERC, GXV i UASC PER CREAR UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ PER CLARIFICAR UNA SUPOSADA DENUNCIA FALSA EN EL REGISTRE DE LA EMD,
           
          Atès que en el Ple Municipal del mes de Juny de 2014, en l’apartat de control als òrgans de govern, els Grups municipals del PSC, ICV i la CUP, van preguntar, conjuntament, sobre un presumpte falsejament d’un registre a la EMD de Valldoreix.

  1. Atès que la denuncia, sembla ser, s’havia dut a terme per un aspecte de salut en un establiment de restauració de la vila, i que la mateixa denuncia havia estat traslladada, físicament, per un vocal de la EMD a l’Ajuntament de Sant Cugat.
         Atès que sembla ser que, una vegada consultada des de l’Ajuntament de Sant 
                 Cugat, la veïna que figura com a denunciant, aquesta nega qualsevol relació  
                  amb   la denuncia.

  1. Atès que hi ha involucrat en el trasllat de la denuncia directa un vocal de l’EMD de Valldoreix.
  1. Atès que s’han formulat sengles preguntes, una per part de representants de la CPCV (Audiència pública) al ple de Valldoreix i l’altra per part dels grups municipals esmentats a l’Ajuntament de  Sant Cugat, en relació a aquest assumpte.
  1. Atès que a dia d’avui no s’ha obtingut cap resposta sobre el presumpte      falsejament del registre de la EMD de Valldoreix.
Per tots els motius explicats adoptem l’aprovació dels següents acords:

PRIMER.- Crear una Comissió d’investigació especial, en el termini màxim de 2 setmanes, on es disposi de tota la documentació sobre els fets denunciats, registres originals d’entrada i sortida de documentació de la EMD Valldoreix, i correlació de persones que hagin tingut accés al registre, per tal de poder investigar els fets i, si s’escau, depurar-ne les responsabilitats.

SEGON.- Establir un marc de compareixences de tècnics responsables de la custòdia i/o amb capacitat d’accés al registre general de l’EMD de Valldoreix, on els diferents representants puguin realitzar preguntes o aclariments sobre procediment registral i sobre el tema subjecte de la moció.
 
TERCER.- Configurar la composició de la Comissió mitjançant un representant de cada grup polític amb representació a la Junta de Veïns i amb l’assessorament/coordinació de Secretaria-Intervenció i tècnics jurístes o similars (interns o externs) que es considerin.

QUART.- Adquirir el compromís a redactar unes conclusions de la tasca investigadora de la comissió en un termini no superior a tres mesos des del seu inici. Conclusions o es puguin establir punts coincidents entre els diferents membres així com opinions-valoracions particulars .

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, les diferents associacions veïnals registrades a Valldoreix, a les persones i/o activitats empresarials que consten com a denunciants o denunciats en el registre de referència i al Síndic de Greuges de Sant Cugat i Valldoreix.

 CPCV 


         Moció presentada a l’Entitat Municipal descentralitzada de Valldoreix pel grup municipal de la Candidatura de Progrés i Catalanista, en nom de l’Associació de Veïns Progressistes de Valldoreix.

Atès que el març de 2011 la Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya va emetre un dictamen sobre el litigi entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix respecte a la delimitació del terme de Valldoreix, que contenia el plànol del «Límit de terme entre l’EMD de Valldoreix i la resta del municipi de Sant Cugat del Vallès».
Atès que aquest dictamen va reestablir els límits anteriors a 1995, segons que reclamava el Govern de l’EMD, amb lleugers canvis que suposaven una ampliació o disminució del territori en diferents sectors.
Atès que com a resultat d’aquesta nova delimitació territorial s’incorporaren nombrosos habitatges al terme de Valldoreix, i alguns en quedaren exclosos.
Atès que les eleccions a tots els nivells polítics s’organitzen segon un sistema territorial de circumscripcions, municipis, districtes, seccions i meses electorals.
Atès que la darrera modificació dels districtes i col·legis electorals realitzada l’any 2006 per aquest Ajuntament consolidava alguns errors respecte al cens de Valldoreix i que després de la modificació dels límits del terme de 2011 hi ha un gran nombre d’habitatges que tot i pertanyent a Valldoreix no estan inclosos en la divisió electoral de referència.
Atès que a les eleccions a una administració local hi han de poder participar tots els ciutadans censats en el territori administrat i només aquests.
Atès que pel desenvolupament democràtic i el compliment de les funcions institucionals és del tot necessària i preceptiva l’adequació de la delimitació del districte electoral 3r al terme de Valldoreix, ja que és d’acord amb aquest que es realitzen les votacions dels càrrecs electes específics de l’EMD, i que el nombre de vocals de la Junta Veïnal que s’assignen a cada formació política es calcula en funció dels vots emesos pels veïns de Valldoreix per a l’elecció del Consistori de Sant Cugat del Vallès.
Atès que cal suposar que les previsibles variacions en el sistema electoral com a conseqüència de les noves lleis municipals i electorals no modifiquin aquesta necessitat d’adequació del districte electoral.
Es proposa a aquest consistori l’adopció dels següents ACORDS:
Que els serveis tècnics de l’EMD de Valldoreix elabori una relació exacte dels habitatges, expressats d’acord al carrer i número, d’acord amb la delimitació territorial vigent, i la trameti a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per tal que pugui confegir els corresponents padrons.
Que sol·liciti a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que rectifiqui la conformació del Districte electoral 3r i els limítrofes a la realitat de la delimitació del terme de l’EMD de Valldoreix.
Que es sol·liciti a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que faci les gestions oportunes davant de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i davant les administracions involucrades per comunicar, o en el seu cas fer efectiu l’esmentat ajustament.
Que es tots aquest acords es realitzin amb temps suficient per tal que les properes eleccions municipals de maig de 2015, conjuntament amb les eleccions a les EMD, ja es facin d’acord amb la legalitat, i que l’exposició del cens electoral prèvia a les eleccions es faci amb la inclusió de les modificacions esmentades, amb independència de les modificacions que es puguin produir en el sistema electoral de les EMD com a conseqüència de les lleis municipals o electorals.

VDX_Plànol Terme+Districte electoral 3r

Planol límit Valldoreix oficial

VPV
Valldoreix 30 de gener de 2014

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA DE PROGRÉS I
CATALANISTA DE VALLDOREIX SOL·LICITAN L'APROVACIÓ D'UNA LLEI PEL MÍNIM VITAL DE LES PERSONES

Atès que Catalunya viu avui una crisi econòmica i social sense precedents amb tots els afectes associats com l’increment de l’atur, la creixent privació material, la pèrdua de la llar per a moltes persones i les retallades en inversió social pública.

Atès que a Catalunya el 22% dels catalans i catalanes viuen amb rendes inferiors al llindar de la pobresa i la taxa de pobresa infantil se situa en un 28%, 232.300 llars no disposen de cap ingrés, que la taxa d’atur se situa en un 22%, i la juvenil en un 52%, i que cada dia 100 persones perden la prestació d'atur i es produeixen 102 desnonaments.

Atès que l'any 1990 el Govern de la Generalitat va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) amb la finalitat de fer possible la inserció social i laboral de les persones afectades. Aquest programa va ser actualitzat i modificat l'any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol, i l'any 1997 amb l'aprovació de l'encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda mínima d’inserció. Aquesta Llei 10/1997 ha estat objecte de diverses modificacions, destacant la darrera de l'any 2011 que ha reduït substancialment el nombre de persones beneficiàries del programa.

Atès que actualment les despeses dels subministres de la llar s'han incrementat mentre la renda disponible de les famílies s'ha vist reduïda dràsticament, i que no existeix un preu social en els subministraments mínims d’aigua i energia domèstica, ni existeix la prohibició a les empreses subministradores de tallar la llum, l’aigua o el gas si s’acredita insuficiència d’ingressos.

Atès que mentre ajuntaments i entitats socials han hagut d’incrementar les partides d’ajudes destinades a urgència social i concretament les referides al pagament de factures de gas, llum i aigua, les grans companyies de subministrament continuen obtenint beneficis milionaris i ordenant el tall de subministres per deutes irrisoris.

Atès que la societat civil catalana està impulsant, mitjançant una ILP, la creació d'una Renda Garantida de Ciutadania que garantiria una prestació econòmica de caràcter universal per a les persones que acreditin uns ingressos inferiors a l’IRSC (569€ mes), i que aquesta Renda garantiria que tothom pugui viure sense risc de pobresa, més enllà dels vincles amb el mercat de treball; creant, així, un nou dret social, el dret a l’existència digna per mitjà de la seguretat en l’ingrés.

Atès que en aquest context d'urgència social es fa necessària la superació i l'adaptació de l'estructura legislativa catalana per formular una Llei del mínim vital garantit, que asseguri que totes les persones sense ingressos estables que es trobin en situació de risc de pobresa o exclusió social tinguin assegurada la cobertura de les necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna. Una Llei, per tant, que determini i desenvolupi els quatre eixos que configuren el Mínim Vital Garantit i el conjunt de mesures de rescat social que es consideren imprescindibles en aquest moment, i que, en síntesis són:

1.    La Renda Garantida de Ciutadania en els termes previstos en l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia Catalunya.

2.    L’accés a aliments saludables necessaris per a la subsistència; la millora i potenciació de la distribució d’aliments i l’aprofitament de productes consumibles però no comercialitzables.

3.    La disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d’aigua i energia –per enllumenat, calefacció i per cuinar- en termes de habitabilitat, salubritat i higiene.

4.    La disponibilitat d’un habitatge o un allotjament digne, en cas de pèrdua de l’habitatge habitual per raons d’insuficiència de recursos o de desnonaments.

Per tot això, proposem els següents ACORDS:

PRIMER.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya que elabori i aprovi una Llei del Mínim Vital Garantit. Una llei que vetlli perquè totes les persones tinguin assegurades les necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna: alimentació, ingressos mínims, habitatge i subministraments principals (aigua, gas i llum). Una llei dirigida a persones sense ingressos estables que es trobin en situació de risc de pobresa o exclusió social.

SEGON.- Expressar el suport de l’EMD de Valldoreix a la Iniciativa legislativa popular que impulsa la creació de la Renda Garantida de Ciutadania.

TERCER.- Que l’EMD de Valldoreix faci les gestions que calguin amb l'empresa concessionària d'aigua del municipi per posar en marxa una nova tarifa social sobre la factura de l’aigua d’ús domèstic amb l’objectiu d’ajudar les famílies més vulnerables i les persones que estan patint els efectes de la crisi, amb l’objectiu d'evitar els talls en el subministrament.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania, a l’FMC i l’ACM, a Entitats Catalanes d’Acció Social, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i a les entitats de la ciutat.
CPCV 
Valldoreix, 18 de Juliol 2013


MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA DE PROGRÉS I CATALANISTA SOL·LICITANT LA CONTINUÏTAT DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA


  
1.- Atès que totes les persones en algun moment de les nostres vides, des de la infància a la vellesa, necessitem que ens cuidin i, alhora, cuidem alguna de les persones del nostre entorn.

2.- Atès que algunes d'aquestes activitats es realitzen en l'economia submergida o de forma molt precària i d'altres es realitzen de forma voluntària a persones estimades, sense cap tipus de reconeixement social ni laboral per ser realitzades en condicions.

3.- Atès que la gran majoria d'aquestes activitats i atencions recauen en les dones i, majoritàriament, en dones de mitjana edat amb nivells socioeconòmics mitjans o baixos. No només la població que necessita ajuda està feminitzada (un 60% de les persones dependents són dones) sinó que, sobretot, ho està la població que presta l'ajuda (més del 90% de les persones cuidadores són dones).

4.- Atès que l'any 2006 el govern de l'Estat va aprovar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), informalment anomenada Llei de la dependència. Una Llei que permetia la possibilitat de construir uns serveis socials com a quart pilar de l'estat del benestar; que tenia per objectiu facilitar una existència autònoma en el seu medi habitual a totes les persones i proporcionar un tracte digne en tots els àmbits de la seva vida; que proporcionava una cotització a la seguretat social de les dones cuidadores, reflectint la consideració de la seva tasca com un treball remunerat de responsabilitat pública; que convertia en una qüestió social el que abans era considerat com una qüestió privada, que es resolia mitjançant la cura gratuïta -o en l'economia submergida- que proporcionaven majoritàriament les dones dins les llars sense drets ni reconeixement social ni laboral.

5.- Atès que quan encara no s'havia desenvolupat del tot aquesta Llei, amb el canvi de govern a l'Estat, l’atenció a les persones amb dependència ha estat objecte de retallades importants. La decisió de paralitzar la Llei de Dependència per als dependents moderats es va prendre en el primer Consell de Ministres del Govern de Rajoy, el 30 de desembre de 2011 i va ser aprovada al Congrés amb el suport de CiU. Posteriorment, utilitzant els PGE per al 2012, el Govern va retardar encara més el seu accés al sistema i, finalment, amb el RDL 20/2012 es va aprovar una nova retallada de l’atenció a la Dependència.


6.- Atès que el RDL 20/2012 va reduir un 15% la prestació econòmica per cuidadors/es no professionals i va suspendre la cotització per aquests cuidadors/es no professionals, a no ser que aquests n'assumeixin el 100% del cost;concretament haurien de pagar 163€ mensuals, quantitat que òbviament queda fora de l'abast de moltes famílies. Cal recordar que la inclusió de les cuidadores no professionals en la seguretat social tenia dos objectius: emergir un treball històricament submergit i feminitzat com és la cura de persones dependents i facilitar que aquestes cuidadores, moltes també d'edat avançada, arribessin a cotitzar el mínim per assolir una pensió de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat i orfandat.

7.- Atès que el RDL 20/2012 va implantar una estructura diferent per a noves sol·licituds i revisions basada únicament en graus i eliminant els nivells, reduint les prestacions associades a aquests nivells. Va rebaixar les prestacions vinculades a serveis de residència que queden limitades a una forquilla de 715 i 426,12€, retallada ja molt castigada per altres problemes com els impagaments de la Generalitat. Va eliminar la compatibilitat entre prestacions i serveis i la Generalitat només ha garantit aquesta compatibilitat fins que es desenvolupi reglamentàriament el nou criteri. Per tant, serveis tan estesos com el Servei d’Ajuda al Domicili (SAD) i Centre de Dia acabaran sent incompatibles amb cap tipus de prestació. Això afectarà sobretot a les persones i famílies que, a banda de problemes de discapacitat, complementaven l'atenció dels seus familiars contractant serveis a nivell privat.

8.- Atès que el passat 26 d’abril de 2013, el Govern va presentat el Programa Nacional de Reformes 2013 que, suposadament, pretén racionalitzar la despesa pública i aconseguir un suposat estalvi econòmic. I aquest estalvi el vol aconseguir retallant 1.108 milions d’€ a l’àmbit de la dependència, una quantia superior a la pressupostada per aquest àmbit al 2013, que és de 1.087 milions d’€.

9.- Atès que en el context actual de crisi econòmica alguns governs primen la preocupació per quines prestacions econòmiques s'han d'oferir i no quines necessitats tenen les persones a les que s'ha de donar resposta per dignificar al màxim les seves vides. I que els fonaments de l’Estat del benestar només són possibles amb una voluntat política real.

10.- Atès que les retallades en prestacions socials suposa la individualització de les causes de la pobresa i de les respostes per afrontar-la, culpabilitzant les persones pel que els ha tocat viure, invisibilitzant la dimensió social de les causes de la pobresa, traient la responsabilitat tant de la resta de la societat com de les polítiques i institucions que la generen.

11.- Atès que la crisi econòmica i les retallades en serveis públics no afecta a totes les persones per igual i sovint els serveis públics es substitueixen per treball gratuït de cura que recau sovint en les dones, obstaculitzant les opcions laborals i vitals de la meitat de la població.

Per tot això, el grup municipal CPCV proposa al Ple de l’EMD de Valldoreix l’adopció dels següents ACORDS:

1.- Sol·licitar al govern espanyol que derogui les modificacions introduïdes a la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència i les retallades anunciades al Programa Nacional de Reformas 2013 i que busqui alternatives per a fer sostenible el sistema d’atenció a la dependència.

Alternatives que no haurien de passar per retallar prestacions i serveis sinó per un nou sistema de finançament basat en una reforma dels sistema fiscal espanyol que incrementi la seva progressivitat i faciliti una lluita eficaç contra el frau fiscal.

2.- En cas que es decideixi no atendre les sol·licituds anteriors, sol·licitar al govern espanyol l'habilitació de partides pressupostàries addicionals que permetin als ajuntaments compensar els sobrecostos que els hi implicarà la reforma, per exemple per l'increment previsible de demanda de Servei dAajuda al Domicili.

3.- Reclamar al Govern de l’Estat i a la Generalitat que compleixin amb els terminis de pagament acordats legalment amb les entitats i els governs locals.

4.- Notificar els presents acords al Govern de l’Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a les entitats del tercer sector de Sant Cugat.

 CPCV

Valldoreix 18 de Juliol